ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο
eleftheroudakis
Institute Youth
European Youth card
Arbat books

Επίπεδα Ελληνομάθειας

Επίπεδα ΕλληνομάθειαςΣύμφωνα με το ΚΕΓ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)

Α΄ επίπεδο

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών για απλά καθημερινά θέματα και να κατανοεί απλές δημόσιες ανακοινώσεις. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα απλών γραπτών διαφημίσεων, σημειωμάτων, προγραμμάτων, απλών οδηγιών. Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες.

Κατά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί απλές καθημερινές γλωσσικές λειτουργίες σε απλές περιστάσεις επικοινωνίας, όπως να χαιρετά, να συστήνεται, να εύχεται, να δικαιολογείται, να μιλά στο τηλέφωνο, να γράφει απλές επιστολές, να ανταλλάσσει πληροφορίες για απλά θέματα, να κατανοεί και να κάνει απλές ανακοινώσεις, να εκφράζει θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, την επιθυμία ή την υποχρέωση να κάνει κάτι, να δίνει κάτι, να προσκαλεί και να προτείνει. Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει σε μια δημόσια υπηρεσία, σε γραφεία ταξιδιών, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε καταστήματα.

Για να είναι σε θέση ο υποψήφιος να επιτελέσει τις λειτουργίες που περιγράφηκαν στις παραπάνω καταστάσεις, θα πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά, λεξιλογικά και άλλα γλωσσικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στον τόμο Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα.

Β΄ επίπεδο

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με απλό προφορικό και γραπτό λόγο σε μία ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών οι οποίες απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας ανάμεσα σε δύο φυσικούς ομιλητές σε μία ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων. Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μία ποικιλία θεμάτων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα προφορικά και γραπτά σε βαθμό που να του δίνει τη δυνατότητα να παίρνει μέρος και να ανταποκρίνεται με ευχέρεια σε επικοινωνιακές καταστάσεις χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες από αυτές του Α΄ επιπέδου. Να είναι σε θέση να επικοινωνήσει, εκτός από τους χώρους που αναφέρθηκαν στο Α΄ επίπεδο, σε μουσεία, θέατρα, σε χώρους που αφορούν την υγεία κτλ.

Για να είναι σε θέση ο υποψήφιος να επιτελέσει πιο σύνθετες λειτουργίες σε ποικιλία καταστάσεων/συνθηκών, θα πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά, λεξιλογικά και άλλα γλωσσικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στον τόμο Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα.

Γ΄ επίπεδο

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται και προφορικά και γραπτά με ακρίβεια και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί σαφείς πληροφορίες και απόψεις που παρουσιάζονται σε μια συζήτηση μεταξύ τουλάχιστο τριών φυσικών ομιλητών της γλώσσας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, να μπορεί να εκφράζει τις προσωπικές του θέσεις και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια συνομιλία. Επίσης, να είναι σε θέση να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει το ύφος και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμοί, επίσημα γράμματα και αναφορές.

Στο γραπτό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί τέτοιες γλωσσικές λειτουργίες που να επιδεικνύουν το βαθμό της γλωσσικής του ικανότητας. Ακόμη, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική ζωή.

Για τις αυξημένες απαιτήσεις των γλωσσικών λειτουργιών και των επικοινωνιακών καταστάσεων του Γ΄ επιπέδου, θα πρέπει να γνωρίζει τα κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά, λεξιλογικά και άλλα γλωσσικά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στον τόμο Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα.

Δ΄ επίπεδο

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια, να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις και γλωσσικές λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δεν του είναι γνωστές. Πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί να περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται αρκετοί ομιλητές που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας.

Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γράφει σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων.

Σ’ αυτό το επίπεδο δεν πρέπει ν’ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου οποιουδήποτε ύφους και είδους. Πρέπει να είναι σε θέση ν’ αναπτύσσει και ν’ αντικρούει με άνεση επιχειρήματα συνομιλητών του χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γραμματικές δομές και εκφράσεις σύμφωνα και με τις απαιτούμενες κοινωνικοπολιτιστικές συμβάσεις, όπως αυτά καθορίζονται στον τόμο Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Aναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα.