ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο
eleftheroudakis
Institute Youth
European Youth card
Arbat books

Η Ελληνική γλώσσα

Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι το επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας που χορηγείται σε αλλοδαπούς. Η εξέταση πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο (Μάιο και Σεπτέμβριο) και στοχεύει στην αξιολόγηση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης για το Επίπεδο Επάρκειας (Vantage Level).

Η εξέταση για την απόκτηση του «Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας» αποτελείται από γραπτή και προφορική δοκιμασία, βάσει των οποίων υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του κάθε υποψηφίου.

Στους υποψηφίους που περατώνουν επιτυχώς τις γραπτές και τις προφορικές εξετάσεις χορηγείται βεβαίωση ελληνομάθειας, απαραίτητη για όσους επιθυμούν να εγγραφούν σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.